Wsparcie internacjonalizacji członków Klastra

Oferta usługowa WK ICT obejmuje szereg działań wspierających wejście i rozwój członków klastra na rynkach zagranicznych. W ramach usługi internacjonalizacji WK ICT oferuje:

  1. Dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej.
  2. Usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
  3. Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
  4. Działania związane z udziałem członka klastra w wyjazdowych misjach gospodarczych.
  5. Działania związane z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych.
  6. Działania związane z udziałem członka klastra w seminariach, kongresach i konferencjach.

Dla kogo jest przygotowana usługa?

Usługa dedykowana jest przedsiębiorcom skupionym w WK ICT a jej efekty to przede wszystkim wzrost innowacyjności i konkurencyjności członków Klastra. Korzyści z internacjonalizacji odnoszą zarówno klastry jako struktury organizacyjne, jak i poszczególne przedsiębiorstwa klastrowe (choćby poprzez zwiększenie swojego eksportu dzięki nawiązanym kontaktom), ale również gospodarka w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Internacjonalizacja to bardziej intensywne i pogłębione interakcje między podmiotami z różnych krajów, a tym samym bardziej efektywna możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczyniają się do opracowywania oraz wdrażania innowacji. Ponadto proces internacjonalizacji umożliwia wypracowanie międzynarodowej marki, która jest czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu rozpoznawalności nie tylko samego klastra, ale i regionu, w którym jest on zlokalizowany.

Kraje w których realizujemy usługę

Czechy, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Włochy, Francja, Portugalia, Austria, Belgia, Holandia, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Bułgaria, Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia, Arabia Saudyjska, Brazylia, Indie, RPA, UK, USA, Kanada, Kenia, Etiopia, Rwanda, Senegal, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Izrael, Łotwa, Gruzja.

Przyłącz się do nas

Wypełnij formularz i dołącz do naszej ogólnokrajowej grupy przedsiębiorców. Odpiszemy przedstawiając kolejne kroki związane z członkostwem w WKICT.